Politikat e Privatësisë

Privatësia juaj është e rëndësishme për ne – ashtu siç është e rëndësishme për ju të dini se si përdoret informacioni juaj. Rregullorja jonë për Mbrojtjen e të Dhënave ju jep akses të plotë mbi mënyrën se si ne mbledhim, përdorim, ndajmë dhe mbrojmë informacionin tuaj personal kur përdorni shërbimet dhe faqen tonë të internetit. Kjo Rregullore për Mbrojtjen e të Dhënave përditësohet herë pas here, ndaj ju këshillojmë që të konsultoni rregullisht këtë faqe.

Kush mbulohet nga Rregullorja për Mbrojtjen e të Dhënave?

Punonjësit e organizatës sonë dhe çdo pjesëtar i Fondacionit duhet të ndjekin këtë rregullore. Gjithashtu konsulentët, partnerët dhe çdo subjekt tjetër i jashtëm përfshihet në këtë praktikë. Në përgjithësi, rregullorja jonë i referohet kujtdo me të cilin bashkëpunojmë ose veprojmë në emrin tonë dhe mund të ketë nevojë për akses të rastësishëm në të dhëna.

Elementet e rregullores

Si pjesë e veprimtarisë sonë, ne duhet të marrim dhe përpunojmë informacion. Ky informacion përfshin çdo të dhënë online ose offline që e bën një person të identifikueshëm si emrat, adresat, data e lindjes, email-et, numrat e telefonit, emrat e përdoruesve dhe fjalëkalimet, fotografitë, etj.

Fondacioni jonë e mbledh këtë informacion në mënyrë transparente dhe vetëm me bashkëpunimin dhe njohurinë e plotë të palëve të interesuara. Pasi ky informacion bëhet i disponueshëm për ne, zbatohen rregullat e mëposhtme.

Të dhënat tona do të jenë:

 • Të sakta dhe të përditësuara

 • Mbledhur në mënyrë të drejtë dhe vetëm për qëllime të ligjshme
 • Përpunohet nga Fondacioni brenda kufijve të tij ligjorë dhe moral
 • Të mbrojtura nga çdo akses i paautorizuar ose i paligjshëm nga palët e brendshme ose të jashtme

Të dhënat tona nuk do të:

 • Komunikohen në mënyrë joformale
 • Ruhen për më shumë se një kohë të caktuar
 • Transferuar në organizata, shtete ose vende që nuk kanë politika adekuate për mbrojtjen e të dhënave
 • Shpërndarë te çdo palë tjetër përveç atyre për të cilat është rënë dakord nga pronari i të dhënave (duke përjashtuar kërkesat ligjore nga autoritetet e zbatimit të ligjit)

Të dhënat tona nuk do të:

 • Komunikohen në mënyrë joformale
 • Ruhen për më shumë se një kohë të caktuar
 • Transferuar në organizata, shtete ose vende që nuk kanë politika adekuate për mbrojtjen e të dhënave
 • Shpërndarë te çdo palë tjetër përveç atyre për të cilat është rënë dakord nga pronari i të dhënave (duke përjashtuar kërkesat ligjore nga autoritetet e zbatimit të ligjit)

Përveç mënyrave të trajtimit të të dhënave, kompania ka detyrime të drejtpërdrejta ndaj individëve të cilëve u përkasin të dhënat. Konkretisht, ne duhet:

 • Informojmë individët për të dhënat që kërkohen dhe mblidhen
 • Informojmë individët se si do t’i përpunojmë të dhënat e tyre
 • Informojmë individët se kush ka akses në informacionin e tyre
 • Të ndërtojmë dispozita në rastet e të dhënave të humbura, të korruptuara ose të komprometuara
 • Lejojmë individët të kërkojnë që ne të modifikojmë, fshijmë, zvogëlojmë ose korrigjojmë të dhënat që gjenden në bazat tona të të dhënave

Si pjesë e veprimtarisë sonë, ne duhet të marrim dhe përpunojmë informacion. Ky informacion përfshin çdo të dhënë online ose offline që e bën një person të identifikueshëm si emrat, adresat, data e lindjes, email-et, numrat e telefonit, emrat e përdoruesve dhe fjalëkalimet, fotografitë, etj.

Fondacioni jonë e mbledh këtë informacion në mënyrë transparente dhe vetëm me bashkëpunimin dhe njohurinë e plotë të palëve të interesuara. Pasi ky informacion bëhet i disponueshëm për ne, zbatohen rregullat e mëposhtme.

Veprimet:

 • Për të ushtruar mbrojtjen e të dhënave, ne jemi të përkushtuar që:
 • Të kufizojmë dhe monitorojmë aksesin në të dhëna të ndjeshme
 • Të zhvillojmë procedura transparente për mbledhjen e të dhënave
 • Të ndërtojmë rrjete të sigurta për të mbrojtur të dhënat në internet nga sulmet kibernetike
 • Të vendosim procedura të qarta për raportimin e shkeljeve të privatësisë ose keqpërdorimit të të dhënave
 • Të krijojmë praktika të mbrojtjes së të dhënave
 • Dispozitat tona për mbrojtjen e të dhënave do të shfaqen në faqen tonë të internetit.

Pasojat disiplinore

Të gjitha parimet e përshkruara në këtë rregullore duhet të ndiqen në mënyrë rigoroze. Një shkelje e Rregullores për Mbrojtjen e të Dhënave do të kërkojë veprime disiplinore dhe ndoshta ligjore.