PARTNERËT

Foundation For European Progressive Studies

Fondacioni për Studime Progresive Evropiane (FEPS) është think-tank i familjes politike progresive në nivel të BE-së. Misioni i tij është të zhvillojë kërkime inovative, këshilla për politika, trajnime dhe debate për të frymëzuar dhe informuar politikat socialiste dhe socialdemokrate në të gjithë Evropën. FEPS u krijua në 2008 si fondacioni politik i nivelit evropian i lidhur – por i pavarur nga – Partia e Socialistëve Evropianë (PES) dhe Grupi i Aleancës Progresive të Socialistëve dhe Demokratëve në Parlamentin Evropian (S&D).
FEPS punon në partneritet të ngushtë me anëtarët dhe partnerët e tij, duke krijuar lidhje dhe duke rritur koherencën midis palëve të interesuara nga bota e politikës, akademisë dhe shoqërisë civile në nivel lokal, rajonal, kombëtar, evropian dhe global. Përveç këtij rrjeti të organizatave që janë aktive në promovimin e vlerave progresive, FEPS ka edhe një rrjet të gjerë partnerësh, duke përfshirë universitete të njohura, studiues, politikëbërës dhe aktivistë.
FEPS ka ambicie të ndërmarrë reflektim intelektual në dobi të lëvizjes progresive dhe të promovojë parimet themeluese të BE-së – lirinë, barazinë, solidaritetin, demokracinë, respektimin e të drejtave të njeriut, liritë themelore, dinjitetin njerëzor dhe sundimin e ligjit.

Foundation Max Van Der Stoel

Fondacioni Max van der Stoel (FMS) është një fondacion i pavarur i lidhur me Partinë e Punës Hollandeze, PvdA. FMS mbështet vlerat socialdemokratike në përpjekjet për solidaritet ndërkombëtar në tri fusha: demokraci, zhvillim dhe dialog.
Duke marrë emrin e Max van der Stoel (3 gusht 1924 – 23 prill 2011), fondacioni lidhet me një nga përfaqësuesit më me ndikim të Partisë së Punës në fushën e politikës së jashtme. Fondacioni Max van der Stoel është, si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar, aleat i lëvizjes socialdemokratike.

Friedrich Ebert Stiftung

Fondacioni Friedrich Ebert (FES) është një fondacion i partive politike gjermane i lidhur, por i pavarur nga Partia Social Demokrate e Gjermanisë (SPD). Themeluar në vitin 1925 si trashëgimia politike e Friedrich Ebert, Presidentit të parë të zgjedhur në mënyrë demokratike të Gjermanisë, është më i madhi dhe më i vjetër nga fondacionet gjermane të lidhura me partitë. Ajo ka selinë në Bon dhe Berlin, dhe ka zyra dhe projekte në mbi 100 vende. Është organizata më e vjetër e Gjermanisë që promovon demokracinë, edukimin politik dhe promovon studentë me aftësi dhe personalitet të jashtëzakonshëm intelektual.

Kalevi Sorsa Foundation

Fondacioni Kalevi Sorsa është një institut social demokratik me qendër në Helsinki, Finlandë. Objektivi i fondacionit është të promovojë debatin publik mbi barazinë dhe demokracinë dhe të prodhojë kërkime dhe botime. Puna e fondacionit rrjedh nga idetë e demokracisë sociale; n se si mund të realizohet liria, barazia dhe solidariteti në politikat publike, sot dhe nesër.
Aktivitetet e think tank-ut zhvillohen në kryqëzimin e kërkimit, politikës dhe vendimmarrjes. Fondacioni publikon studime dhe raporte, organizon ngjarje dhe merr pjesë në mënyra të ndryshme në diskutimin publik.
Fondacioni është një aktor ndërkombëtar, i cili bashkëpunon me institutet e qendrës së majtë dhe progresive në mënyrë dypalëshe dhe nëpërmjet anëtarësimit në organizatën ombrellë Fondacioni për Studime Progresive Evropiane.
Fondacioni u krijua në vitin 2005 dhe mban emrin e Kalevi Sorsa, burrë shteti socialdemokrat dhe kryeministër për një kohë të gjatë i Finlandës.

National Democratic Institute

Instituti Kombëtar Demokratik është një organizatë jofitimprurëse, jopartiake, joqeveritare që punon për të mbështetur dhe forcuar institucionet demokratike në mbarë botën përmes pjesëmarrjes së qytetarëve, hapjes dhe llogaridhënies në qeveri.
Që nga themelimi i tij në 1983, NDI ka punuar me partnerë lokalë në 156 vende dhe territore, duke bashkuar individë dhe grupe për të shkëmbyer ide, njohuri, përvoja dhe ekspertizë. Partnerët marrin një ekspozim të gjerë ndaj praktikave më të mira në zhvillimin demokratik ndërkombëtar që mund të përshtaten me nevojat e vendeve të tyre. Qasja shumëkombëshe e NDI-së përforcon mesazhin se megjithëse nuk ekziston një model i vetëm demokratik, disa parime thelbësore ndahen nga të gjitha demokracitë.
Puna e Institutit mbështet parimet e parashikuara në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut. Ai gjithashtu promovon zhvillimin e kanaleve të institucionalizuara të komunikimit ndërmjet qytetarëve, institucioneve politike dhe zyrtarëve të zgjedhur, dhe forcon aftësinë e tyre për të përmirësuar cilësinë e jetës për të gjithë qytetarët.

Olof Palme International Center

Qendra Ndërkombëtare Olof Palme është organizata ombrellë e lëvizjes punëtore suedeze për solidaritet dhe advokim ndërkombëtar. Ajo punon globalisht për demokracinë, të drejtat e njeriut, paqen dhe drejtësinë sociale, në frymën e Olof Palme. Qendra Palme mbështet lëvizjet dhe partitë progresive që ndryshojnë shoqëritë dhe jetën e përditshme të njerëzve. Ajo punon së bashku me 27 organizatat e saj anëtare suedeze dhe 170 organizata partnere vendase dhe ndërkombëtare në 30 vende.
Organizatat anëtare të saj përbëhen nga një pjesë e madhe e lëvizjes punëtore suedeze, të cilat kanë një përvojë unike të zhvillimit të demokracisë dhe uljes së varfërisë në Suedi gjatë më shumë se 100 viteve.
Qendra Palme mbështet sindikatat, partitë simotra socialdemokrate dhe organizatat e shoqërisë civile në Afrikën Jugore, Lindjen e Mesme dhe Afrikën Veriore, Azi, Evropë dhe Amerikën Latine, bazuar në prioritetet dhe nevojat e tyre.
Qendra Palme punon në rritjen e ndërgjegjësimit dhe njohurive për çështjet globale dhe mbledh fonde për të financuar projektet e tyre ndërkombëtare. Puna e saj financohet kryesisht nga agjencia e bashkëpunimit për zhvillim Sida dhe nga aktivitetet e saj për mbledhjen e fondeve. Qendra Ndërkombëtare Olof Palme u themelua në vitin 1992 nga KF, LO dhe Social Demokratët për të nderuar kujtimin e Olof Palme

Renner Institute

Instituti Karl Renner është akademia politike e lëvizjes Socialdemokrate Austriake. Në këtë kapacitet, ajo synon më së shumti:
§ përfshirjen e ekspertëve nga fusha të ndryshme në zhvillimin dhe realizimin e pozicioneve të reja politike duke krijuar një diskurs ndërmjet ekspertëve të fushave të ndryshme dhe Partisë Socialdemokrate Austriake;
§ krijimin e një forumi për diskutim politik dhe duke ndihmuar kështu futjen e pozicioneve socialdemokrate në diskutimin publik;
§ trajnimin e përfaqësuesve të Partisë Socialdemokrate Austriake në mënyrë që ata të përgatiten në mënyrë optimale për detyrat e tyre aktuale dhe të ardhshme;
§ nxitjen e zhvillimit organizativ të Partisë Socialdemokrate Austriake me qëllim hapjen dhe modernizimin e strukturave partiake.

Westminster Foundation For Democracy

Westminster Foundation for Democracy (WFD) është organi publik i Mbretërisë së Bashkuar i dedikuar për forcimin e demokracisë në mbarë botën. Për më shumë se 30 vjet WFD ka ndihmuar në mënyrë aktive demokracitë të rriten më të forta, në mënyrë që liria dhe prosperiteti të mund të lulëzojnë. WFD ndihmon në zgjidhjen e problemeve të demokracisë në mënyrë që demokracitë të mund të adresojnë sfidat me të cilat përballen njerëzit në mbarë botën – nga ndryshimi i klimës deri te korrupsioni.