PARTNERITETE

Fondacioni “Qemal Stafa” mirëpret dhe vlerëson kontributin e partnerëve dhe donatorëve për të na ndihmuar të avancojmë me qëllimin dhe prioritetet tona.

Qendra Ndërkombëtare Olof Palme

Qendra Ndërkombëtare Olof Palme është një organizatë suedeze për lëvizjen e punës dhe punon në frymën e Olof Palme për demokracinë, të drejtat e njeriut dhe paqen. Lëvizja suedeze e punës ka një traditë të gjatë solidariteti dhe së bashku me 27 organizatat e tyre anëtare bashkëpunojnë me njerëz dhe organizata anembanë botës, në vende të tilla si Palestina, Serbia, Afrika e Jugut, Filipinet dhe vendet e Ballkanit Perëndimor.
Qendra Ndërkombëtare Olof Palme u themelua në vitin 1992 nga Partia Social Demokrate Suedeze, Konfederata e Sindikatave Suedeze dhe Bashkimi Bashkëpunues Suedez. Bordi përbëhet nga përfaqësues të organizatave anëtare. Drejtoreshë është Ëanja Lundy-Ëedin dhe Sekretare e Përgjithshme është Anna Sundström.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) - Fondacioni për demokracinë sociale!

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) është fondacioni më i vjetër politik në Gjermani me një traditë të pasur në demokracinë sociale që daton nga themelimi i saj në vitin 1925. Fondacioni e mbështet themelimin dhe misionin e tij në trashëgiminë politike të imitantit Friedrich Ebert, Presidenti i parë i zgjedhur në mënyrë demokratike gjermane.
 
Puna e FES fokusohet në idetë dhe vlerat thelbësore të demokracisë sociale – liria, drejtësia dhe solidariteti. Kjo e lidh FES me demokracinë sociale dhe sindikatat e pavarura. Si një institucion jofitimprurës, FES organizon punën në mënyrë autonome dhe të pavarur.
 
Qëllimet:
 
Një shoqëri e lirë, e bazuar në vlerat e solidaritetit, e cila u ofron të gjithë qytetarëve të saj të njëjtat mundësi për të marrë pjesë në nivelet politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore, pavarësisht nga origjina, seksi ose feja e tyre.
Një demokraci e fortë dhe e gjallë; rritje ekonomike të qëndrueshme dhe një punë të denjë për të gjithë.
Një shtet i mirëqenies që ofron më shumë arsim dhe përmirësim të kujdesit shëndetësor, por në të njëjtën kohë lufton varfërinë dhe siguron mbrojtje kundër sfidave që jeta ia sprovon qytetarëve.
Një vend që është përgjegjës për paqen dhe përparimin shoqëror në Evropë dhe në botë.
FES mbështet dhe forcon demokracinë sociale në veçanti me anë të:
 
  • Punës edukative politike për të forcuar shoqërinë civile. Programet e tyre të të edukimit politik në Gjermani motivojnë, mundësojnë, informojnë dhe kualifikojnë qytetarët për t’u angazhuar me sukses në sferat politike, sindikale dhe civile. Ne përmirësojmë pjesëmarrjen e qytetarëve në diskutimet sociale dhe proceset e vendimmarrjes.
  • Think Tanks: Zhvillojmë strategji për çështjet thelbësore të politikave ekonomike, sociale dhe arsimore, si dhe për çështjet kyçe që avancojnë demokracinë. Në udhëkryqin ku takohen grupet e ekspertëve, akademikët dhe politikanët,  krijojnë një diskutim publik për një rend të drejtë dhe të qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror në nivel kombëtar, evropian dhe mbarëbotëror.
  • Bashkëpunimi ndërkombëtar: Me rrjetin ndërkombëtar të zyrave në më shumë se 100 vende, mbështesin një politikë për bashkëpunim paqësor dhe të drejtave të njeriut, promovojmë ngritjen dhe konsolidimin e strukturave demokratike, sociale dhe kushtetuese dhe jemi pionierë për sindikatat e lira dhe një shoqëri civile të fortë . Janë aktivisht të përfshirë në promovimin e një Evrope sociale, demokratike dhe konkurruese në procesin e integrimit evropian.
  • Mbështetje për të rinjtë e talentuar me programe të bursave, në veçanti për studentët dhe kandidatët e doktoraturës nga familjet me të ardhura të ulëta ose me një histori të migracioni. Ky është kontributi ynë për rritjen e demokracisë arsimore.
  • Kujtesë kolektive të demokracisë sociale: Arkivi i tyre, biblioteka dhe projektet e historisë bashkëkohore mbajnë të gjalla rrënjët historike të demokracisë sociale dhe të sindikatave dhe sigurojnë mbështetje për kërkime sociopolitike dhe historike.

Fondacioni Evropian për Studime Progresive

I vetmi institut progresiv në nivel evropian qe krijon udhëkryq intelektual midis demokracisë sociale dhe projektit evropian, duke i vënë mendimiet dhe idetete e reja në thelbin te aktiviteteve te  tyre. Si platformë për ide dhe dialog, FEPS bashkëpunon ngushtë me organizatat sociale demokratike, në veçanti me fondacione kombëtare dhe me think tank në të gjithë Evropën, për të adresuar sfidat me të cilat ballafaqohet Evropa sot. Qendron afer me Partine Socialiste Europiane (PES), Grupin S&D në Parlamentin Europian, Grupin PES në Komitetin e Rajoneve, Socialistët e Rinj por ende qendron ende funksionon si organizate e pavarur.
 
FEPS mishëron një mënyrë të re të të menduarit në skenën socialdemokratike, socialiste dhe të punës në Evropë.
 
Qëllimi i tyre është të ushqejë një dialog të ri progresiv përmes hulumtimit të tij, i cili përfshin programet e Dialogut të Hidden dhe Mijëvjeçarit. Aktivitetet janë te pasqyruara dhe në internet dhe janë në dispozicion në formate të ndryshme. Revista FEPS Progressive Post dhe platforma digjitale e Observatorit Progresiv Evropian, si dhe botime të tjera janë punime hulumtuese ku mund të gjeni materiale te ndryshme.
Asambleja e Përgjithshme e FEPS-it e mbajtur të Premten më 29 qershor 2018 shqyrtoi kërkesën e Fondacionit “Qemal Stafa” per tu bashkuar me strukturat dhe programet dhe idete progresive  te FEPS, dhe që prej datës 9 korrik 2018 Fondacioni “Qemal Stafa” është zyrtarisht anëtar vëzhgues i FEPS.
Ne shpresojmë që të bashkëpunojmë në projekte te ndryshme shume shpejt.

Fondacioni Max van der Stoel (FMS)

Fondacioni Max van der Stoel (FMS) është një fondacion i pavarur i lidhur me Partinë Laburiste Hollandeze. Ata punojne mbi vlerat social demokratike të solidaritetit ndërkombëtar në tri fusha: demokracia, zhvillimi dhe dialogu.
Duke marrë emrin e Max van der Stoel (3 gusht 1924 – 23 prill 2011), fondacioni lidhet me një nga përfaqësuesit më me ndikim të Partisë Laburiste në fushën e politikës së jashtme. Fondacioni Max van der Stoel është i lidhur në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar me lëvizjen socialdemokrate.
Më 27-29 prill 2018 në Vlorë, Fondacioni “Qemal Stafa” mirëpriti dhe vlerësoi mbështetjen e Fondacionit Max van der Stoel.
Një nga aktivitetet kryesore të Fondacionit “Qemal Stafa” sic eshte Akademia Politike Rajonale, trajnim për udhëheqësit e ardhshëm, dy lektorë holandezë, znj. Anne Graumans dhe z. Thijs Krickhoff zhvilluan trajnimin me temë: Rreth rrënjëve dhe vlerave të demokracisë sociale.

Instituti Kombëtar Demokratik

Instituti Kombëtar Demokratik është një organizatë jofitimprurëse, jopartiake dhe joqeveritare që ka mbështetur institucionet dhe praktikat demokratike në çdo rajon të botës për më shumë se tre dekada.
Që nga themelimi i saj në vitin 1983, NDI dhe partnerët e saj lokalë kanë punuar për të krijuar dhe përforcuar organizatat politike dhe qytetare, për të mbrojtur zgjedhjet dhe për të promovuar pjesëmarrjen e qytetarëve, transparencën dhe llogaridhënien në qeveri.
Instituti bazohet dhe funksionon mbi parimet e mishëruara në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut. Gjithashtu promovon zhvillimin e metodave të institucionalizuara të komunikimit ndërmjet qytetarëve, institucioneve politike dhe zyrtarëve të zgjedhur, si dhe forcon aftësinë e tyre për të përmirësuar cilësinë e jetës për të gjithë qytetarët.
Puna e NDI është e mundur në sajë të një rrjeti ndërkombëtar të partnerëve dhe përkrahësve të dedikuar. Bashkëpunimi i tyre me Fondacionin “Qemal Stafa” është i gjerë, duke zhvilluar trajnime të ndryshme me tematika që përforcojnë qëllimet dhe aspiratat tona të ndërsjellta.

Instituti Karl Renner

Instituti Karl Renner është akademia politike e lëvizjes Socialdemokrate Austriake.
Karl Renner ka nentë zyra rajonale të cilat përpiqen të orientojnë dhe modifikojnë p
rogramet e tyre individuale sipas kërkesave, nevojave dhe dëshirave të klientëve të tyre, me synim përmbushjen e objektivave të këtij instituti.
Instituti Karl Renner nëpërmjet trajnimit të përfaqësuesëve të saj,  krijimit të forumeve për diskutime politike,apo përfshirjes të ekspertëve nga fusha të ndryshme në zhvillimin dhe realizimin e pozicioneve të reja poltike, synon kryesisht optimalizimin e strukturave të partisë dhe përfaqësuesëve të saj si dhe krijimin e një diskursi  mes ekspertëve nga fusha të ndryshme dhe Partisë Social Demokratike Austriake.
Përveç kësaj, Instituti Karl Renner është i përfshirë në punën arsimore në nivel ndërkombëtar. Së bashku me organizatat e tjera simotra, ajo veçanërisht përpiqet të mbështesë demokracitë e reja të Evropës Qendrore dhe Lindore dhe të ndihmojë integrimin e tyre në rrjedhën kryesore të jetës politike evropiane.
Instituti Karl Renner do të jetë një nga bashkëpunëtorët e ardhshëm të Akademisë Politike qe Fondacioni     ”Qemal Stafa”do të organizojë në datat 27-29 Korrik në Kukës.
Vlerë e shtuar për Akademinë Politike do te jete prezenca e lektorit të mirënjohur Lothar Tschapka, i specializuar për komunikimin elokuent dhe retorikë.