Month: June 2018

Albania’s Challenges in the Framework of Regional Cooperation

Date: 4 June 2018, Tirana, Albania Focus: Connectivity Agenda According to the Berlin Process On June 4th 2018, the Foundation “Qemal Stafa” organized the fifth Panel Discussion, which is focused on adapting the Albanian legislation with the Acquis of the European Union. Under the moderation of the Executive Director of the Foundation Qemal Stafa, Ms. …

Albania’s Challenges in the Framework of Regional Cooperation Read More »

Axhenda e Konektivitetit në Kuadër të Procesit të Berlinit

Datë: 4 Qershor 2018, Tiranë  Në fokus: Sfidat e Shqipërisë në Kuadër të Integrimit Rajonal  Në datën 4 qershor 2018, Fondacioni “Qemal Stafa” organizoi Panelin e Diskutimit të rradhës, i cili fokusohet në përshtatjen e legjislacionit shqiptar me Acquis-në e Bashkimit Europian. Nën moderimin e Drejtoreshës Ekzekutive të Fondacionit “ Qemal Stafa”, znj. Teuta Vodo, diskutimi u …

Axhenda e Konektivitetit në Kuadër të Procesit të Berlinit Read More »

Albania’s Challenges in the Framework of Regional Integration

Date:: 4 June 2018, Tirana Conference Topic: In Focus:  Connectivity Agenda according to the Berlin Process     On June 4th 2018, the Foundation “Qemal Stafa” organized the fifth Panel Discussion, which is focused on adapting the Albanian legislation with the Acquis of the European Union. Under the moderation of the Executive Director of the …

Albania’s Challenges in the Framework of Regional Integration Read More »

Konektiviteti në kuadër të Integrimit Rajonal

Datë: 4 Qershor 2018, Tiranë Konferenca me temë: Konektiviteti në kuadër të Integrimit Rajonal     Në panelin e djeshëm mbi Konektivitetin në kuadër  të Integrimit Rajonal, ishin të ftuar Z. Agim Bregasi, Drejtor i Politikave Energjitike, MIE; Znj. Irena Malolli, Drejtoreshë e Projekteve të Infrastrukturës, MIE; Znj. Lilika Radovicka, Përgjegjëse Sektori, Sektori i Politikave dhe …

Konektiviteti në kuadër të Integrimit Rajonal Read More »

Connectivity in the context of regional integration

DATE: 4 JUNE 2018, TIRANA On June 4 the Foundation Qemal Stafa organized the fifth Panel Discussion on topic: Connectivity in the framework of regional integration. In the Panel Discussion were invited, Mr. Agim Bregasi, Director of Energy Policy, MEI; Mrs. Irena Malolli, Director of Infrastructure Projects, MEI; Mrs. Lilika Radovicka, Head of Sector, Infrastructure …

Connectivity in the context of regional integration Read More »

Konektiviteti në kuadër të integrimit rajonal

  Në panelin e djeshëm mbi Konektivitetin në kuadër  të Integrimit Rajonal, ishin të ftuar Z. Agim Bregasi, Drejtor i Politikave Energjitike, MIE; Znj. Irena Malolli, Drejtoreshë e Projekteve të Infrastrukturës, MIE; Znj. Lilika Radovicka, Përgjegjëse Sektori, Sektori i Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Infrastrukturës, Rrjeteve dhe Shërbimeve të Transportit, nën moderimin e Znj. …

Konektiviteti në kuadër të integrimit rajonal Read More »