Uncategorized

Albania’s Challenges in the Framework of Regional Integration

Date:: 4 June 2018, Tirana Conference Topic: In Focus:  Connectivity Agenda according to the Berlin Process     On June 4th 2018, the Foundation “Qemal Stafa” organized the fifth Panel Discussion, which is focused on adapting the Albanian legislation with the Acquis of the European Union. Under the moderation of the Executive Director of the …

Albania’s Challenges in the Framework of Regional Integration Read More »

Konektiviteti në kuadër të Integrimit Rajonal

Datë: 4 Qershor 2018, Tiranë Konferenca me temë: Konektiviteti në kuadër të Integrimit Rajonal     Në panelin e djeshëm mbi Konektivitetin në kuadër  të Integrimit Rajonal, ishin të ftuar Z. Agim Bregasi, Drejtor i Politikave Energjitike, MIE; Znj. Irena Malolli, Drejtoreshë e Projekteve të Infrastrukturës, MIE; Znj. Lilika Radovicka, Përgjegjëse Sektori, Sektori i Politikave dhe …

Konektiviteti në kuadër të Integrimit Rajonal Read More »

Connectivity in the context of regional integration

DATE: 4 JUNE 2018, TIRANA On June 4 the Foundation Qemal Stafa organized the fifth Panel Discussion on topic: Connectivity in the framework of regional integration. In the Panel Discussion were invited, Mr. Agim Bregasi, Director of Energy Policy, MEI; Mrs. Irena Malolli, Director of Infrastructure Projects, MEI; Mrs. Lilika Radovicka, Head of Sector, Infrastructure …

Connectivity in the context of regional integration Read More »

Konektiviteti në kuadër të integrimit rajonal

  Në panelin e djeshëm mbi Konektivitetin në kuadër  të Integrimit Rajonal, ishin të ftuar Z. Agim Bregasi, Drejtor i Politikave Energjitike, MIE; Znj. Irena Malolli, Drejtoreshë e Projekteve të Infrastrukturës, MIE; Znj. Lilika Radovicka, Përgjegjëse Sektori, Sektori i Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Infrastrukturës, Rrjeteve dhe Shërbimeve të Transportit, nën moderimin e Znj. …

Konektiviteti në kuadër të integrimit rajonal Read More »

THE POLITICAL ACADEMY ELBASAN

Focus: Political ideologies and policy making Date: 21-23 April 2018, ELBASAN On 21 April 2018, the Foundation “Qemal Stafa” organized the first Political Academy and started its tour in the Elbasan district. Under the care of the Executive Director of Foundation “Qemal Stafa”, Ms.Teuta Vodo and in cooperation with the National Democratic Institute, the Academy …

THE POLITICAL ACADEMY ELBASAN Read More »