Akademia Politike Lezhë

Datë: 22-24 Qershor 2018, Lezhë

Tema e Trajnimit: Zhvillimi i Mesazhit Politik dhe Të Folurit në Publik

Lektor: Elmedin Kurtovic, Menaxher i Programit, NDI Serbi

 

Në kuadër të programit të ri për aftësitë ndërtuese dhe kapacitetet e aktivistëve të rinj politik, Fondacioni “Qemal Stafa” ftoi Z. Elmedin Kurtovic, trajner të NDI, të ofrojë një seminar trajnues në zhvillimin e mesazhit politik, komunikimit dhe të folurit në publik për grupin e përzgjedhur të aktivistëve të rinj politikë dhe shoqërisë civile në qarkun e Lezhës. Kjo ngjarje është pjesë e një qëllimi më të gjerë, për të identifikuar udhëheqësit e ardhshëm politikë dhe për t’i ndihmuar ata në zbatimin e projekteve të ndryshme. Objektivat e trajnimit janë si më poshtë:

  • Të mësohet rëndësia e zhvillimit të mesazheve dhe teknikave për komunikimin e një mesazhi të fushatës
  • Të zhvillohen strategji për të fituar qasje në media
  • Të mësohen aftësitë praktike për të përdorur mediat në mënyrë efektive
  • Të kuptohet mënyra si të marrësh vëmendjen e mediave për çështje të caktuara
  • Të mendohet përmes politikave pro-rinore dhe atyre të majta

 

Të gjitha temat janë të mbuluara në punim dy ditor që u zhvillua në qytetin e Lezhës.  Elmedini filloi trajnimin me stërvitje që synonin të shpjegonin nevojën për hulumtim si hap të parë në çdo planifikim të fushatës dhe prezantimin e pjesëmarrësve me konceptin e mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave për të ndërtuar një strategji fushate, për të formuar mesazhin e fushatës, për të identifikuar çështjet e qytetarëve dhe për të bërë një plan komunikimi. Trajnimi vazhdoi me temën e zhvillimit të mesazheve ku trajneri shpjegoi se një mesazh shpreh një vizion që do të motivonte përkrahësit ekzistues dhe do të bindte të tjerët që të mbështesin një shkak. Ajo përfaqësonte zemrën e një strategjie të komunikimit dhe prandaj duhet të jetë e kuptueshme dhe e përshtatshme për publikun e gjerë që mund të mos jetë mirë i informuar mbi çështjen. Trajneri theksoi se një mesazh duhet të identifikojë auditorin korrekt, duke përshkruar nevojën për t’u përqëndruar tek qytetarët, duke përdorur terma reale dhe fjalë të thjeshta. Ai shpjegoi se një mesazh i mirë ështe i qartë dhe konciz, i cili bën kontrast me kundërshtarët. Një mesazh i mirë do të përcaktojë fushatën, pikëpamjen e kundërt, do të kontrollojë debatin dhe do të krijojë mbështetje për një fushatë.

 

Dita e dytë filloi me diskutimin e taktikave të ndryshme për dërgimin e mesazhit të fushatës. Trajneri përshkroi qëllimet e ndryshme të shtrirjes: të informojë, të bindë, të mbledhë mbështetësit, të gjejë vullnetarë, të informohet, të njohë dhe të njihet.

 

Trajneri u kërkoi pjesëmarrësve të japin shembuj të taktikave që ata kishin përdorur në të kaluarën për të komunikuar me votuesit; përgjigjet përfshinin shpërndarjen e materialeve, marrjen në pyetje nga njëri-tjetri, transmetimet në radio dhe takimet e partive. Grupeve iu kërkua të identifikonin nëse aktivitete të caktuara ishin “të nxehta” ose “të ftohta” bazuar në atë se sa aktivitet interaktiv dhe personal ishte. Ata u informuan se aktivitetet e nxehta, të tilla si takimi i drejtpërdrejtë, do të krijonin një përshtypje më të qëndrueshme sesa aktivitetet “e ftohta”, si një fletushkë ose poster që çoi në përfundimin se ekziston një komunikim i drejtpërdrejtë dhe i tërthortë dhe se komunikimi i drejtpërdrejtë është më efektiv pasi është një shkëmbim informacioni i dyanshëm. Pjesëmarrësit gjithashtu mësuan se një i dërguar i mirë mund të ndërtonte kredibilitetin e mesazhit duke treguar se si lajmëtari mund të lidhej me grupin e synuar, si për shembull një i ri që dërgon një mesazh në lidhje me të rinjtë. Kjo shoqërohej nga një ushtrim i dërgimit të mesazhit që tregonte se mesazhi mund të deformohej plotësisht nëse nuk është i qartë, i shkurtër, emocional, i drejtpërdrejtë dhe i përsëritur vazhdimisht.

 

Në pjesën tjetër të trajnimit, pjesëmarrësit u mblodhën përsëri në seancë plenare për një prezantim të shkurtër mbi foljen publike. Elmedin shpjegoi se si të komunikojnë në mënyrë efektive një mesazh me gojë dhe jo-verbal duke përdorur pamjet, tregimet për të humanizuar pikën dhe gjuhë të thjeshtë. Më pas ai dha disa sugjerime të dobishme për mënyrën se si të mbash një fjalim të efektshëm, duke përfshirë të folurit në mënyrë të qartë, duke ruajtur qëndrimin e mirë, duke përdorur kontaktin me sy dhe duke qeshur. Ai diskutoi frikën e skenës dhe mekanizmat për ta kapërcyer atë. Elmedin theksoi nevojën për t’u përgatitur dhe praktikuar vazhdimisht. Ai sugjeroi që ata të përqëndroheshin në mesazhin e tyre, duke e përsëritur disa herë, dhe të demonstronin përse zgjidhjet e tyre ishin të ndryshme dhe më të mira se kundërshtarët e tyre. Ai i inkurajoi pjesëmarrësit të jepnin shembuj personalë për t’u lidhur me dëgjuesit dhe për të ndarë përvojën personale në të folurit publik. Trajneri shpjegoi gjithashtu teknikat e intervistimit, si t’i përgjigjen pyetjeve të vështira, teknikën e ndërlidhjes dhe këshilla për prezantimin në TV dhe radio. Kjo u pasua nga prezantimi i elementeve të një deklarate për shtyp dhe prezantimi i mënyrave efektive të komunikimit me median masive. U prezantua edhe një hyrje e shkurtër për fushatën e mediave sociale.

 

Gjatë trajnimit të ditës së dytë, pjesëmarrësve iu kërkua të planifikonin një fjalim një minutësh mbi një temë të zgjedhur prej tyre dhe të mbajnë fjalimin para të gjithë pjesëmarrësve. Secili pjesëmarrës planifikoi një fjalim të shkurtër që komunikoi mesazhin e identifikuar individualisht. Çdo fjalim u dëgjua dhe më pas jepeshin vlerësime nga pjesëmarrësit dhe trejneri. Ky fjalim ishte një kurorë e një pune dy ditore dhe vlerësimi përfshinte zbatimin e shkathtësive dhe njohurive të nxjerra – identifikimin e çështjeve, zhvillimin e mesazheve dhe shpërndarjen, shkrimin e fjalimit dhe të folurin publik. Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve kanë krijuar dhe dorëzuar me sukses një fjalim një minutësh duke përdorur aftësitë dhe teknikat e mësuaranë këtë trajnim.

 

Në fund pjesëmarrësve iu caktua një detyrë shtëpie për të hulumtuar dhe identifikuar çështjet e rëndësishme të qytetarëve në komunitetet e tyre përkatëse, për të menduar rreth zgjidhjeve të mundshme dhe për të zhvilluar një plan fushate për të komunikuar zgjidhje përmes një mesazhi gjithëpërfshirës.

 

Image may contain: 3 people, people sitting, table and indoor

Leave a Comment