Month: May 2018

Workshop on developing new regional strategies

DATE: 18 MAY 2018, BELGRADE The Foundation “Qemal Stafa” attended a two-day workshop on May 15-16 in Belgrade on the opportunities for developing new regional strategies in the Western Balkans, based on the SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) objectives. The event was organized by Swedish Partners, the Olaf Palme Inernational Center (OPC) and the …

Workshop on developing new regional strategies Read More »

Beograd, Workshop mbi zhvillimin e strategjive të reja rajonale

DATË: 18 MAJ 2018, BEOGRAD Fondacioni “Qemal Stafa” mori pjesë në një Workshop dy ditor në datat 15-16 Maj në Beograd mbi mundësitë e zhvillimit të strategjive të reja rajonale në Ballkanin Perëndimor, bazuar mbi objektivat e SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency). Eventi organizohej nga Partnerët Suedeze, Olaf Palme International Center (OPC) dhe Center …

Beograd, Workshop mbi zhvillimin e strategjive të reja rajonale Read More »

The Decentralization of Social Services

Date: 10 MAY 2018, Tirana Focus: The Decentralization of Social Services   On the 10th of May 2018, the Foundation “Qemal Stafa” organized the third Panel Discussion focused on adapting the Albanian legislation with the EU Acquis. Moderated by the Executive Director of the Foundation Qemal Stafa, Ms.Teuta Vodo, the discussion was conducted under the …

The Decentralization of Social Services Read More »

Decentralizimi i Shërbimeve Shoqërore

Datë: 10 Maj 2018, Tiranë Në Fokus: Decentralizimi i Shërbimeve Shoqërore Në datën 10 Maj 2018, Fondacioni “Qemal Stafa” organizoi Panelin e tretë të Diskutimit, i cili fokusohet në përshtatjen e legjislacionit shqiptar me Acqui-në e Bashkimit Europian. Nën moderimin e Drejtoreshës Ekzekutive të Fondacionit “Qemal Stafa”, znj. Teuta Vodo, diskutimi u zhvilllua nën temën “Decentralizimi i …

Decentralizimi i Shërbimeve Shoqërore Read More »

THE POLITICAL ACADEMY ELBASAN

Focus: Political ideologies and policy making Date: 21-23 April 2018, ELBASAN On 21 April 2018, the Foundation “Qemal Stafa” organized the first Political Academy and started its tour in the Elbasan district. Under the care of the Executive Director of Foundation “Qemal Stafa”, Ms.Teuta Vodo and in cooperation with the National Democratic Institute, the Academy …

THE POLITICAL ACADEMY ELBASAN Read More »

What is the meaning of Decentralization?

  Decentralization is one of the main constitutional principles to ensure a better performance in the way of local government organization and functioning. Among other things, it is the transfer of the authority and responsibility of public functions from the central government to the local government or other institutions at the local level, and it …

What is the meaning of Decentralization? Read More »

Cfarë kuptojmë me Decentralizim?

Cfarë kuptojmë me DECENTRALIZIM? Decentralizimi është një nga parimet kryesore kushtetuese për të siguruar një performancë sa më të mirë në mënyrën e organizimit dhe funksionimit të qeverisjes vendore. Ndër të tjera, është dhe transferimi i autoritetit dhe përgjegjësisë së funksioneve publike nga pushteti qëndror në atë vendor ose në institucione të tjera në nivelin …

Cfarë kuptojmë me Decentralizim? Read More »